B-kullen/B-litter

B-kullen
       Rådasjöns Amy                       Chottans In Your Dreams
 
Mor: Rådasjöns Amy
Far: SV-03 VDH-SEIGER ROSTOCK-04, INTUCH SUCH DKUCH NUCH NORDUCH
Chottans In Your Dreams, ägare: Kennel Chottans, Charlotte Orre

2 p/s hanar
3 p/s tikar
2 svart/silver tikar

* Rådasjöns Bachelor
* Rådasjöns Boss A'nova     
* Rådasjöns Believe in me    
* Rådasjöns Break my heart  
* Rådasjöns Betty Boop    
* Rådasjöns Bonnie Tyler    
* Rådasjöns Black Pearl

Chottans In Your Dreams FINUCH INTUCH NORDUCH SV-01 SV-02
Hassanhill's Dance With A Stranger
DKUCH FINV-02 INTUCH NORDUCH NORDV-99
Hassanhill's Williams
NORDUCH
Hassanhill's Stars And Stripes
INTUCH NORDUCH
Chottans Dixie Queen
FINUCH SUCH SV-96
Art Deco Unclesam
INTUCH NORDUCH NORDV-02 NUCH SV-02 WW-03
Chottans Sound Of Music
Rådasjöns Amy  Mikes Uti Cooper MXCH
Skansen's Cadillac
Twiggie
NUCH SUCH
Bribories Kissin'candy
INTUCH KBHV-96 LUCH NORDUCH
Sercatep Falkendal Aces High
DKUCH INTUCH KBHV-98 SUCH SV-97
Sercatep Bribories Nite Kiss